UCHWAŁA Nr XIII / 82/2004

   Rady Gminy Somianka

    z dnia 20 luty 2004 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 z 2000r., poz. 708 z późn. zm.) ustala się co następuje:

 

§ 1

 

Dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie brutto 860 zł. (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).

 

§ 2

 

Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości brutto 2,82 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt dwa grosze) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance ustalonego przez kierownika tej jednostki.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Nr VI/37/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

 

§ 4

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-23 12:35:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-23 12:35:15
  • Liczba odsłon: 598
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537291]

przewiń do góry