Somianka, dnia 23.07.2008r.

 

ID.7624/2/08

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 K.P.A. zawiadamia się, że w dniu 25.06.2008 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora Powiatu Wyszkowskiego Aleja Róż 2 07-200Wyszków przez Wójta Gminy Somianka , postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/ modernizacji drogi powiatowej Nr 4413W na długosci1850 mb. We wsi Ostrowy działce nr 326 położonej we wsi Ostrowy i działce Nr 210 położonej we wsi Stare Kozłowo Gmina Somianka.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka w pokoju Nr 6.

 

  Wójt Gminy Somianka

     /-/ Andrzej Żołyński

 

Otrzymują

1.       Starosta Powiatu Wyszkowskiego

ul. Aleja Róż Nr.2, 07-200 Wyszków,

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie,

      ul. Daszyńskiego 28

3.       Sołtys wsi Ostrowy

4.       Tablica ogłoszeń

5.       Biuletyn Informacji Publicznej.

6.       a/a  

 

 

 

Somianka dn. 23.07.2008 r.

ID.7624/2/08

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na długości 1850 mb we wsi Ostrowy Gmina Somianka

   

Inwestor: Powiat Wyszkowski Aleja Róż Nr 2 07-200 Wyszków

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

  Wójt Gminy Somianka

    /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Rozdzielnik:

1.       Powiat Wyszkowski – tablica ogłoszeń,

2.       Sołtys sołectwa Ostrowy – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,

3.       Gmina Somianka – tablica ogłoszeń

4.       Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka

 

 

ID.7625/2/08                                                                                                   Somianka dn.2008.08.01

Postanowienie

      Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14.06 .1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm)) oraz art. 51 ust.2 ; 3 pkt.1 i ust. 5 i art. 378 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r.Nr. 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr.257 poz. 2573 z późn. zm. ) po zaciągnięciu postanowienia Starosty Wyszkowskiego i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.postanawia się

odstępuje się od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na długości 1850,00 mb ”

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.63 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportów oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 257 poz. 2573 z późn. zm.) p rzebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na długości zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Pismem z dnia 23 lipca 2008 r. znak. ID.7624/2/08 zwrócono się do Starostwa powiatowego w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pismem z dnia 23 lipca 2008 r. znak. ID.7624/2/08 zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z prośba o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i określenie jego ewentualnego zakresu. Postanowieniem z dnia 25 lipca 2008 r. znak. OŚ-/7633/17/08 (wpłynęło do UG.25.07.2008r) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, postanowiło odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowiska projektowanego przedsięwzięcia. Opinania Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie nr PPIS-ZNS-712/79/2008 r. z dnia 25.07.2008r.( wpłynęło do UG. 2008.07.25) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny za zasadne odstąpienie o nałożenia obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jak wyżej. Z przedłożonej informacji wynika , że projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na Przebudowie/modernizacji drogi powiatowej działce nr 326 położonej we wsi Ostrowy i na działce Nr 210 we wsi Stare Kozłowo gm. Somianka . Rodzaj technologii:

 • Wykonanie podbudowy gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem.

 • Wykonanie nawierzchni jezdni gr. 8 cm (4+4cm) z asfaltobetonu,

 • Wykonanie jednostronne chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

 • Ścięcie i wyrównanie poboczy – jednostronne,

 • Oczyszczenie i odtworzenie rowów odwadniających,

 • Przebudowa dwóch przepustów drogowych o średnicy 500 mm.

Mając na względzie opinię powyższych organów oraz biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu może być wymagane § 3 ustęp 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U .Nr. 257 poz.2573 z 2004 r. późn. zm.) należało orzec jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Tryb. za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

                                                                        Wójt Gminy Somianka

                                                                          /-/ Andrzej ŻołyńskiOtrzymują:                                                                               

1. Gmina Somianka,                                                                                                                                   2.Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,                                   3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,                                                                    4. Sołtys wsi Ostrowy przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                                                                   5. strona internetowa - BIP i tablica ogłoszeń.                                                                                                 6. a/a.

ID.7625/2/06                                                                                                         Somianka dn.2008.08.01


                             Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia sporządzenia raportu

oddziaływania na środowiskoNa podstawie art.32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U . z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm. ) informuję się, żeW dniu 01.08.2008 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na długości 1850,00 mb ” w miejscowości Ostrowy gm. Somianka, którego inwestorem jest Powiat Wyszkowski .


Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Somianka 07-203 Somianka pokój Nr. 6 w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                    Wójt Gminy Somianka

                                                                                       /-/ Andrzej Żołyński
Otrzymują:                                                                                                                                                        1. Gmina Somianka,                                                                                                                                          2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,                                  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,                                                                    4. Sołtys wsi Ostrowy przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                                                                      5. strona internetowa- BIP i tablica ogłoszeń,                                                                                                    6. a/a

 

 

ID 7625/2/08                                                                 Somianka, dnia 2008.08. 13
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 98 poz. 1071 z póżn. zm.) oraz art. 46 ust. 1 pkt.1, 46a ust 1 i 7 pkt. 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Wyszkowskiego 07-200 Wyszków Aleja Róż 2, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na długości 1850,00 mb ” w miejscowości Ostrowy gm. Somianka, którego inwestorem jest Powiat Wyszkowski”.


O k r e ś l a mdla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na długości 1850,00 mb ” w miejscowości Ostrowy gm. Somianka, którego inwestorem jest Powiat Wyszkowski”.


Warunki realizacji inwestycji.


I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia


Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr ewidencyjny 210 w miejscowości Stare Kozłowo i nr ewidencyjny 326 w miejscowości Ostrowy. Inwestycja znajduje się w północno-wschodniej części gminy Somianka

W ramach inwestycji przewidziano:

Inwestycja „Przebudowa nawierzchni ze żwirowej na asfaltową drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Stare Kozłowo – Ostrowy w kierunku pól obejmowała będzie wykonanie dokumentacji techniczno –projektowej oraz wykonanie robót drogowych na w/w odcinku. Projektowana droga powiatowa znajduje się na terenie gminy Somianka i jest drogą łączącą następujące miejscowości:

Stare Kozłowo- Wola Mystkowska – droga wojewódzka Wyszków Pułtusk i Stare Kozłowo- Wólka Somiankowska – droga krajowa Wyszków Serock nr 62.

Przebiega przez obszary rolnicze i miejscowości rolnicze z średnią zabudową.

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w/w droga jest planowana jako droga lokalna.

Analizowane przedsięwzięcie obejmuję przebudowę drogi powiatowej o nawierzchni żwirowej relacji Stare Kozłowo- Ostrowy polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o szerokości 5 m na podbudowie stabilizowanej cementem.

Projektowany odcinek przebiega po istniejącej drodze o nawierzchni żwirowej, nie posiadającej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Droga odwodniona jest powierzchniowo.

Planowana przebudowa drogi obejmuje wykonanie:

- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni pospółką,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm,

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm.


Inwestycję planuje się wykonać dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów poruszających się na tym odcinku oraz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszo – rowerowego.


Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


 1. w zakresie gospodarki odpadami


1) Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonujący je, jako posiadacz odpadów

winien posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania

odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst

jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

 1. Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, pod warunkiem dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska.(Dz.U. nr 129 poz. 902 z późn. zm.), nadmierne ilości mas ziemnych należy zagospodarować zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

 2. Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.


 1. w zakresie ochrony przyrody:


Wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniej lokalizacji obiektu liniowego jakim jest droga gminna., po uzyskaniu zezwolenia.
 1. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:


Projektowany odcinek przebiega po istniejącej drodze o nawierzchni żwirowej, nie posiadającej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Droga odwodniona jest powierzchniowo do planowanych rowów odwodnieniowych.


 1. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:


  1. dotrzymywać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone w przepisach szczególnych.

  2. Dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.


1. Zachowania walorów środowiska przyrodniczego , w tym zieleni znajdującej się na terenieinwestycji , a przede wszystkim zachowanie istniejącej zieleni wysokiej ( tam gdzie się da)zadrzewień śródpolnych i przydrożnych oraz terenów zieleni łęgowej.


2. Wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniej lokalizacji obiektu liniowego jakim jest droga gminna., po uzyskaniu zezwolenia.


3. Roboty ziemne ograniczyć do wykonania wykopów na poszerzeniach i uzupełnieniach poboczy , wykonać odmulenie istniejących rowów, profilowanie skarp i wykonanie nowych rowów.


4. Zbędne masy ziemi powstałe w trakcie inwestycji należy zagospodarować w miejscu przedsięwzięcia , bądź jeżeli jest to możliwe usunąć poza teren prac po uprzednim uzgodnieniu z przyjmującym w/w masy ziemi.


5. W obrębie obszarów leśnych zakazuje się wprowadzania obiektów kubaturowych, z wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną .

6. Do prac wykorzystać sprawnie technicznie sprzęt budowlany, przy czym ważne jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe

wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływania na środowisko, w szczególności możliwość środowiska wodno-gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych.


7. Po zakończeniu przeprowadzić pełną rekultywację terenu.


8 . Czas budowy powinien być ograniczony do niezbędnego minimum poza sezonem lęgowym gatunków ptaków dla których został utworzony obszar Natura 2000 PLB150011

„Ostoja Nadbużańska” - w tym rejonie gminy nie występuje obszar Natury 2000 i Ostoja Nadbużańska.
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.


Nie dotyczy – przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.


V. Wymogi w zakresie ograniczania trans granicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące trans granicznego oddziaływania na środowisko.


Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

VI. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.


Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, zakres i zasięg mogących występować oddziaływań na środowisko oraz ze względu na sposób użytkowania terenów w sąsiedztwie drogi przedsięwzięcie nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.VII. Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę

dotyczące:


Wymogi ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

a. projekt przedsięwzięcia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.04. 2004 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62, poz. 627 z późn. zm. i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane( Dz. U. z 2005 r. nr.113, poz. 954 z późn. zm.).wydającemu niniejszą decyzję


Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z poźn. zm.) wnioskiem z dnia 3 lipca 2007 r., Gmina Somianka 07-203 Somianka zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na długości 1850,00 mb ” w miejscowości Ostrowy gm. Somianka, którego inwestorem jest Powiat Wyszkowski

Projektowana inwestycja jest zgodna z postanowieniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Gminy Somianka Nr V/15/98 z dnia 31 grudnia 1998r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 23 kwietnia 1999 r., Nr 21 poz. 454), bowiem położona jest na terenie, oznaczonym w/w planie symbolem „ KG- tereny dróg gminnych i powiatowych.


Wójt Gminy Somianka zgodnie z art. 51.ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z poźn. zm.) wystąpił pismem z dnia 23 lipca 2008 r. ID 7624/2/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie oraz Starosty Wyszkowskiego o wydanie opinii w z zapytaniem czy konieczny jest raport na w/w inwestycję.. Wynikiem wystąpień do organów są nadesłane opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/79/2008 wnoszące o odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 6.07.2007r. oraz postanowienie Starosty Powiatu Wyszkowskiego nr OŚ -7633 /17/08 z dnia 25 lipca 2008r. wnoszące o odstąpienie od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu z dnia 25 lipca 2008r. Wobec powyższego postanowieniem ID.7625/2/08 z dnia 2008.08.01 postanowiłem odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania raportu na w/w przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z organem ochrony środowiska, którym w tym przypadku jest Starosta Powiatu Wyszkowskiego oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Somianka ponownie wystąpił z wnioskiem z dnia 9 sierpnia 2007r. do w/w organów o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Wynikiem powyższych wystąpień są nadesłane postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 sierpnia 2008 r., Nr PPIS-ZNS-712/93/2008 oraz Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 11.08.2008 r., Nr OŚ-7633/17/1/08 określające środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć

następujące działania:

- organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie

ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku porządku,

niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn i urządzeń przed

awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń w środowisku,

- ograniczenia do minimum szerokości pasa objętego pracami budowlanymi,

- wykorzystanie do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym

jest ważna tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i

konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające

niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość

zanieczyszczania środowiska wodno – gruntowego przez niekontrolowane wycieki

substancji ropopochodnych,

- organizacji gospodarki odpadami powstającymi na placu budowy zgodnie z

zasadami wnikającymi z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. 62, poz. 628 z późn. zm.)

- przeprowadzenia po zakończeniu prac pełnej rekultywacji placu budowy,


II. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące

ochrony środowiska:

- nie wnosi się.

III. Dala analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność ustanowienia

obszaru ograniczonego użytkowania w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r ).

przedsięwzięcie – nie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej.

W postępowaniu zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem z dnia 3 lipca 2007 r. poinformowano o możliwości zapoznania się i składania uwag i wniosków do w/w wniosku i raportu w terminie 21 dni od dnia otrzymania

W toku postępowania w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

Zawiadomieniem z dnia 2007.08.06 / obwieszczenie 2/07 z dnia 6 sierpnia 2007r./ strony postępowania zostały powiadomione o wyznaczonym 14 - dniowym terminie do zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości zgłoszenia uwag i wniosków.

W wyniku w/w zawiadomienia w wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji.


Pouczenie:


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.

Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.


                                                                                     Wójt Gminy Somianka

                                                                                     /-/ Andrzej Żołyński


Załączniki:

1. Załącznik – charakterystyka całego przedsięwzięcia.


Otrzymują strony:

1.Powiat Wyszkowski

Aleja Róż 2 07-200 Wyszków

2. Sołtys wsi Ostrowy

3.a/a

4. Strona internetowa – BIP i Tablica ogłoszeń w UG. Somianka

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Aleja Róż 2 07-200 Wyszków

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wyszkowie Ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków


 


Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Przebudowa/modernizacja drogi powiatowej Nr 4413W na długości 1850,00 mb ” w miejscowości Ostrowy gm. Somianka, którego inwestorem jest Powiat Wyszkowski”.CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIAPrzedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr ewidencyjny 210 Stare Kozłowo, 326 Ostrowy – Gmina Somianka na odcinku ok.1850,00 mb. Inwestycja znajduje się środkowej i wschodniej części gminy Somianka

W ramach inwestycji przewidziano:

Projektowana droga gminna znajduje się na terenie gminy Somianka i jest drogą łączącą następujące miejscowości:

Stare Kozłowo- Wola Mystkowska – droga wojewódzka Wyszków Pułtusk i Stare Kozłowo- Wólka Somiankowska – droga krajowa Wyszków Serock nr 62.

przez obszary rolnicze, i miejscowości rolnicze z średnią zabudową.

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego w/w droga jest planowana jako droga lokalna.

Analizowane przedsięwzięcie obejmuję przebudowę drogi powiatowej o nawierzchni żwirowej relacji Stare Kozłowo - Ostrowy polegające na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o szerokości 5 m na podbudowie stabilizowanej cementem.

Projektowany odcinek przebiega po istniejącej drodze o nawierzchni żwirowej, nie posiadającej normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych. Droga odwodniona jest powierzchniowo.

Planowana przebudowa drogi obejmuje wykonanie:

- wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni pospółką,

- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm,

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4cm,

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm.. spadki 2% po obu stronach.

Odwodnienie.

Przewidziano odwodnienie drogi do istniejących rowów przez ich odtworzenie,

głębokość do dna wykopu 50cm w stosunku do korony jezdni.

Odwodnienie.

Przewidziano odwodnienie drogi do istniejących rowów przez ich odtworzenie,

głębokość do dna wykopu 50 cm w stosunku do korony jezdni.

W przepadku analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia znaczący oddziaływań na środowisko jako całości oraz na jego poszczególne elementy, za wyjątkiem sytuacji o charakterze awaryjnym. Działaniami służącymi minimalizacji ewentualnego negatywnego oddziaływania analizowanej drogi na środowisko podczas eksploatacji, które można zastosować w omawianym przepadku jest regularne czyszczenie i odmulanie rowów wzdłuż drogi wprowadzanie zieleni izolacyjnej w miejscach występowania wzdłuż drogi zwartej zabudowy mieszkaniowej.

Biorąc pod uwagę skalę i lokalny zasięg analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia monitoringu lokalnego, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji obiektu .

Dla analizowanej drogi nie potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.Niniejsze stanowi załącznik do decyzji

Nr ID 7525/2/08

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-29 12:16:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-08-13 12:14:36
 • Liczba odsłon: 429
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541412]

przewiń do góry