Uchwała Nr XIX/110/2004

      Rady Gminy Somianka

z dnia 29 września 2004 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku

 

           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 10.000 zł.

do kwoty 9.073.614 zł.                                                       zgodnie z zał.Nr.1i 2

 

§2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 108.000 zł

do kwoty.10.715.089 zł.                                                     zgodnie z zał.Nr.1 i 2

 

§3

1.Zwiększa się deficyt budżetu w wysokości 98.000 zł. do kwoty 1.980.717 zł.

2.Żródłem pokrycia zwiększenia deficytu budżetu zgodnie z zał.Nr.2 są przychody pochodzące z:

kredytów zaciąganych w bankach krajowych – 98.000 zł.

 

 §4

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 89.500 zł.do kwoty 2.765.989zł                                                                         zgodnie z zał.Nr 3

 

§5

Prognozę długu gminy na dzień 31.12.2004.i lata następne stanowi załącznik Nr.4

 

§6

Zwiększa się dotacje dla gminnych instytucji kultury o kwotę 8.500 zl. do kwoty 223.500 zl.                                                                            zgodnie z zał.Nr.5.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§8

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004

2..Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                       /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

      Załącznik Nr 1

      Załącznik Nr 2

      Załącznik Nr 3

      Załącznik Nr 4

      Załącznik Nr 5

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-10-06 11:14:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-06 11:20:34
  • Liczba odsłon: 592
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544010]

przewiń do góry