Somianka 2010-07-07

 

ID 7624/4/10

 

POSTANOWIENIE  

 

           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

 

postanawiam

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie /modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Michalin.

 

UZASADNIENIE

 

          W dniu 2010.05.28   Powiat Wyszkowski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn./Przebudowa /modernizacja/ odcinka drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Michalin relacji Wyszków – Sominka – Popowo Kościelne na działce o nr ewidencyjnym 143 i 186/1 w (jednostce ewidencyjnej Michalin gm. Somianka ). Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka.

         Po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wydanej postanowieniem   RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6614-1086/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. (wpłynęło 2010.07.02) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/34/2010 z dnia 2010.06.10 (wpłynęła 2010.06.15) stwierdzam, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia   rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) planowane przedsięwzięcie pn : Przebudowa / modernizacja odcinka drogi powiatowej nr.4414W w miejscowości Michalin na działce o nr ew. 143 i 186/1   gm. Somianka kwalifikuje się   do rodzaju przedsięwzięć   mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

W oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzam że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą   szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko a w szczególności że skala i zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na przebudowie krótkiego odcinaka drogi żwirowo – gruntowej w istniejącym pasie drogowym na odcinku 720 m, polegać będzie na wykonaniu podbudowy stabilizowanej cementem ( warstwa grubości 16 cm ); warstwy wiążącej i   ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych o łącznej grubości 10 cm ( 4 + 6 cm); odtworzenia i wykonania rowów; wykonania koryta i podbudowy z tłucznia grubości 15 cm oraz warstwy odcinającej z piasku średnioziarnistego grubości 15 cm; wykonania zjazdów z pospółki żwirowej i przepustów z rur PCV o średnicy 40 cm; wykonania poboczy z pospółki żwirowej grubości 5 cm. Powierzchnia   zajęta pod planowane przedsięwzięcie wynosiła będzie ok. 8640 m 2 .   W miejscu planowanego przedsięwzięcia istnieje droga o nawierzchni żwirowej, która charakteryzuje się złym stanem technicznym. Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem o niewielkiej skali zajmuje powierzchnię w granicach istniejącego pasa drogowego. Przebudowa odcinka drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest możliwości kumulowania się jej oddziaływania z innymi.

Wszystkie wykorzystane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robot budowlanych. Materiały do wbudowania tj. piasek średnioziarnisty 880 ton,   tłuczeń kamienny ok.1150 ton, beton ok. 170 ton, mieszanka mineralno-bitumiczna ok. 950 ton,   opornik betonowy 12 x 25 – 1450 m. dowożone będą bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i na bieżąco wbudowane w przygotowany etap i zakres robót drogowych.

W okresie eksploatacji drogi nie będzie bieżącego wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Do realizacji przedsięwzięcia   zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i wywrotki dowożące potrzebne materiały budowlane. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą krótkotrwałe i związane z fazą realizacji przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinno wystąpić ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.

W trakcie eksploatacji zmodernizowanego odcinka drogi, w wyniku uzyskania poprawy równości nawierzchni i w istocie polepszenia warunków jezdnych, zmniejszy się wielkość emisji zanieczyszczeń od poruszających się pojazdów mechanicznych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy:

a) zapewnić na terenie placu budowy prawidłowe przechowywanie paliw i smarów oraz

    innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyszczać wód i powierzchni

    ziemi,

b) planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na   

    podstawie   ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r., Nr

    151, poz. 1220), ze zm.).

c) do wykonywania robót zostanie użyty sprzęt sprawny technicznie , o możliwie     najmniejszych emisjach hałasu i zanieczyszczeń powietrza,

d) pojazdy przewożące materiały na tern budowy wyposażyć w opończe, w celu uniknięcia pylenia i ograniczenia zanieczyszczeń do środowisko,

e) prawidłowo zagospodarować przez wykonawcę robót odpady powstałe w trakcie wykonywania prac drogowych takie jak: przepracowane oleje czy niesegregowane odpady komunalne, które należy przekazać firmom, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi procedurę ich unieszkodliwiania.

Na odcinku planowanego przedsięwzięcia wody opadowe będą odprowadzane do rowów przydrożnych.

Przebudowa przedmiotowej drogi nie należy do przedsięwzięć w wyniku, którego wystąpi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochrona , w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych .

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenia historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W zasięgu oddziaływania inwestycji oraz najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód   stojących. Nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie   znacząco oddziaływać na środowisko.

Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powstaną w trakcie wykonywania robót związanych z przebudową   przedmiotowego odcinka drogi podczas wykonywania robót oraz przewozem materiałów. Oddziaływanie będzie przejściowe i odwracalne.

    Po   przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

 

  Otrzymują:

 1. Powiat Wyszkowski,   Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.                                                                                 2.    Sołtys wsi Michalin przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                                                                    3.    Strona internetowa BIP i tablica Urzędu Gminy Somianka,                                                                    4.    a/a.

       

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                       Somianka dnia 07.07.2010r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Somianka zawiadamia, że:

 

w dniu 7 lipca 2010r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „ Przebudowie/ modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków-Somianka – Popowo Kościelne” na działce o nr ew. 143 i 186/1 w miejscowości Michalin gm. Somianka.

        

         Zawiadomienie o wydaniu postanowienia, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        

          Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Somiance (pok. nr 6).

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Powiat Wyszkowski , Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

2. Sołtys wsi Michalin – przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3. Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń   w budynku Urzędu Gminy Somianka.

4. a/a

    

 

 

 

                                                                                                                      Somianka 2010-10-18

ID 7625/4/10

 

 

DECYZJA Nr 4/10

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie/modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne” na działce o nr ewiden. 143 i 186/1 w miejscowości Michalin gm. Somianka

 

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 2010.05.28 do kancelarii Urzędu Gminy Somianka wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn./Przebudowa /modernizacja/ odcinka drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Michalin relacji Wyszków – Sominka – Popowo Kościelne na działce o nr ewidencyjnym 143 i 186/1 w (jednostce ewidencyjnej Michalin gm. Somianka ). Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia  rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może być wymagane.

W dniu 2010.05.28 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania zostały poinformowane strony postępowania. Sołtys wsi Michalin – celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Somianka.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane rozporządzenie, organ prowadzący wystąpił z wnioskiem ID 7624/7/10 z dnia 2010.05.31  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/modernizacji/ odcinka drogi powiatowej nr 4414W , a w przypadku zajęcia stanowiska odpowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia , o określenie jego zakresu.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie , postanowieniem RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6614-1086/10 z dnia 25 czerwca 2010 r. (wpłynęło 2010.07.02) wraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcina drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne, na działce o nr ewidencyjnym 143 i 186/1 w miejscowości Michalin, gm. Somianka, niema konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie wydał opinie PPIS-ZNS-712/34/2010 z dnia 2010.06.10 (wpłynęła 2010.06.15) odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie odcina drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków – Somianka – popowo Kościelne, na działce o nr ewidencyjnym 463 w miejscowości Michalin, gm. Somianka.

Wójt Gminy Somianka na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie , a także po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia  w postanowieniu ID 7624/4/10 z dnia 2010.07.07  nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz przedmiotowych uzgodnień uwzględniając łącznie uwarunkowania w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś” niema konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

 

    1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

     a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz wzajemnych proporcji

         Planowana inwestycja polega będzie na przebudowie /modernizacji/ odcinka drogi

         powiatowej nr 4414W w miejscowości Michalin, gm. Somianka. Inwestycja

         realizowana będzie na działkach, o nr ewidencyjnym 143 i 186/1 w miejscowości

         Michalin w istniejącym pasie drogi żwirowo- gruntowej , na długości 0,72 km. Zakres

         prac związanych z realizacja przedsięwzięcia będzie obejmował:

         -   wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem ( warstwa grubości 16

             cm);  

         -   ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno –

             bitumicznych o łącznej grubości 10 cm ( 4 + 6 cm);

         -   odtworzenie i wykonanie rowów;

         -   wykonanie koryta i podbudowy z tłucznia grubości 15 cm i warstwy odcinającej

              piasku średnioziarnistego grubości 15 cm;

         -    wykonanie zjazdów z pospółki żwirowej i przepustów pod zjazdami z rur PCV o

              średnicy 40 cm;

         -   wykonanie poboczy z pospółki żwirowej grubości 5 cm.

         Powierzchnia zajęta pod planowane przedsięwzięcie będzie wynosiła ok. . 8640 m2.

      b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań  

          przedsięwzięć znajdujących się na obszarze na który będzie oddziaływać 

          przedsięwzięcie .

           Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami, w związku

           z tym nie wystąpi możliwość  kumulowania się jej oddziaływania z innymi.

      c) wykorzystywania zasobów naturalnych

            Szacuje się, że do prac związanych z budową drogi zostaną zużyte następujące ilości    

            surowców i materiałów:

            -  piasek średnioziarnisty – 880 ton;

            -  tłuczeń kamienny – ok. 1150 ton;

            -  beton – ok. 170 ton;

            -  mieszanki mineralno-bitumiczne – ok. 950 ton;

            -  opornik betonowy 12 x 25 cm – 1450 m.

       d)  emisji i występowania innych uciążliwości

            W trakcie przebudowy drogi wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości

             związane z emisją hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza,

             spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów

             transportujących materiały. Będzie to jednak uciążliwość okresowa i ustąpi po

             zakończeniu prac budowlanych. Wszystkie wytworzone odpady będą selektywnie

             gromadzone, a następnie przekazywane uprawnionym podmiotom do odzysku i

             unieszkodliwiania.

                  Etap eksploatacji przedsięwzięcia wiąże się z emisją do powietrza

             atmosferycznego zanieczyszczeń pochodzących z silników samochodowych oraz

             hałasu związanego z ruchem pojazdów. Na wielkość emisji i rozkład stężeń

             zanieczyszczeń ma wpływ zarówno wielkość natężenia ruchu, jak i jego struktura

             oraz stan techniczny pojazdów , rodzaj i jakość paliw, czy też rozwiązania

             konstrukcyjne pojazdów . Poprawa nawierzchni drogi  przyczyni się do zmniejszenia

             emisji hałasu oraz poprawi płynność ruchu pojazdów, co może przyczynić się do

             zmniejszenia emisji substancji do powietrza.

         e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

             stosowanych technologii.

               Prawidłowe przechowywanie na terenie budowy substancji paliwowych i

             smarowych oraz innych materiałów i surowców, a także stosowanie przepisów bhp i

             ppoż. minimalizują wystąpienie poważnej awarii w trakcie realizacji.

2)  usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem  możliwego zagrożenia dla środowiska, w

     szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

     środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i

     krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania

     przestrzennego- uwzględniające:

 

    a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

                 Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów 

    wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych

  

    b) obszary wybrzeży

                 Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

   

    c) obszary górskie lub leśne

                  Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

   

    d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wodnych i obszary ochronne

        zbiorników wód śródlądowych

                   Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały

        obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

        śródlądowych.

    

     e) obszary wymagające specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin

         i zwierząt i ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000

         oraz pozostałe formy ochrony przyrody

                     Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami objętymi

        ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z

        2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.);

                      Biorąc pod uwagę lokalizacje a także zakres i skale oddziaływania

         przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się , iż nie będzie ono znacząco negatywnie  

         oddziaływać  na cele ochrony i integralność ww. obszaru oraz na spójność całej sieci

         Natura 2000.

 

      f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

                       Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji

          oraz  jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały 

          przekroczone.

     

      g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

                        Z informacji zawartych we wniosku nie wynika , aby w miejscu realizacji 

           inwestycji oraz jej najbliższym otoczeniu, występowały obszary o krajobrazie

           mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

 

      h) gęstość zaludnienia

                         Gęstość zaludnienia gminy Somianka wynosi 46 os./km2.

 

      i) obszary przylegające do jezior

                          W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują

           jeziora i inne zbiorniki wód stojących.  

        j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

             W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest uzdrowisk i obszarow

           ochrony uzdrowiskowej.

 

3)    Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań

       wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

 

a)   zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności na którą

      przedsięwzięcie może oddziaływać

            Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego 

      otoczenia jego realizacji.

 

  b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy

       przyrodnicze

              Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi trans

       graniczne oddziaływanie  na środowisko.  

 

   c)  wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej

        infrastruktury technicznej

               Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia

        oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie

        znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

 

    d) prawdopodobieństwo oddziaływania

                Informacje zawarte we wniosku potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływań na

        etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny

        i ogranicza się do terenu oraz najbliższego otoczenia na którym będzie realizowane

        przedsięwzięcie

 

     e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

                Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią  po

         zakończeniu prac budowlanych, te powstałe na etapie eksploatacji będą miały jedynie

         charakter ciągły, skorelowany swoją wielkością i czasem trwania natężenia ruchu

         samochodowego na drodze.

 

    Po  przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe

   uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji/ pozwolenia na budowę w/w przedsięwzięcia. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1.      Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

2.      Sołtys wsi Michalin przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

3.      Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka

   4. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

 

 

ID.7624/4/10                                                                                                  Somianka dn.2010.10.18

 

 

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

       Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Somianka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 maja 2010 r. na wniosek Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2 07-200 Wyszków została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie/modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne” na działce o nr ewiden. 143 i 186/1 w miejscowości Michalin gm. Somianka. Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka , pok. 6 , w godz. od 800 do 1530 w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 

                                                                                                             Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca Powiat Wyszkowski

Aleja Róż 2 07-200 Wyszków.

2.      Sołtys wsi Michalin  przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3.      Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń w Urzędzie gminy Somianka

4.      a/a.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-21 13:53:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-08 10:47:31
 • Liczba odsłon: 387
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537124]

przewiń do góry