Uchwała  Nr XI/72/2003

Rady Gminy Somianka

z dnia 5 grudnia 2003 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 220, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2004 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                                      PRZEWODNICZĄCY  RADY  GMINY

                                                                       /-/Tadeusz Jacek Tolak

 

 

                                                     Załącznik

 do Uchwały Nr XI/72/2003

                                                                          Rady Gminy Somianka 

                                                                         z dnia 5 grudnia 2003r.

                 

Taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Somianka:

  1. Zaopatrzenie w wodę:

    Opłata za jeden metr sześcienny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę – 1,50 zł/m3 (+ VAT).

  2. Odprowadzanie ścieków:

Opłata za przyjęcie i unieszkodliwienie ścieków komunalnych:

1. 1,80 zł/m3 (+ VAT) za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

2. 2 zł/m3 (+ VAT) za ścieki dowożone do oczyszczalni.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                                     /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-06 08:44:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-20 10:48:11
  • Liczba odsłon: 567
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554066]

przewiń do góry