Uchwała Nr XVIII/106/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 03 września 2004 r.

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzanie wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego upoważnionych.

 

     Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jedn. tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazuje organy uprawnione do stosowania ulg.
 2. Uchwała ma zastosowanie do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2

 1. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części w przypadku ich całkowitej lub częściowej nieściągalności, która następuje, jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
  1. dłużnik - osoba fizyczna, zmarł nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotności płacy minimalnej.
  2. dłużnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi na osoby trzecie,
  3. sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku,
  4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne

 2. Organem upoważnionym do umorzenia wierzytelności jest Wójt Gminy.

§ 3

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, Wójt Gminy, na wniosek dłużnika może odroczyć termin spłaty całości lub części należności, umorzyć odsetki albo rozłożyć na raty należność, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes gminy.

 

§ 4

Umorzenie należności oraz odraczanie terminu spłaty całości lub części należności, umorzenie odsetek albo rozłożenie całości płatności lub części należności na raty następuję:

  1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnoprawnym - na podstawie decyzji administracyjnej
  2. w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego (poprzez oświadczenie woli uprawionego organu złożenie na piśmie)

§ 5

Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w terminie 30 dni po upływie roku kalendarzowego zestawienie udzielonych ulg za rok poprzedni.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz tablicach ogłoszeń sołtysów.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-08 13:57:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-08 13:57:58
 • Liczba odsłon: 580
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554151]

przewiń do góry