Uchwała Nr III / 10 / 2006

 Rady Gminy Somianka

                                       z dnia 08 grudnia 2006 r.

        w sprawie podatku od posiadania psów.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 14 pkt 1-4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 53,69 zł od jednego psa.
  2. Podatek od posiadania psów płatny jest jednorazowo bez wezwania w terminie do dnia 15 września roku podatkowego, a w przypadku nabycia psa po 1 września podatek jest płatny w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstaniu tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  4. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek podatkowy.

§ 2.

Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów utrzymywanych w gospodarstwach domowych – po jednym na każde gospodarstwo.

§ 3.

Ustala się inkasentami podatku od posiadania psów sołtysów wsi.

§ 4.

Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów wynosi 50% od kwot zainkasowanych tytułem tego podatku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-12 13:04:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-12 13:04:15
  • Liczba odsłon: 461
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552792]

przewiń do góry