UCHWAŁA Nr IV/19/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy

 

     Na podstawie art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się dietę dla radnych Rady Gminy za udział w sesji Rady Gminy lub posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy w wysokości 150 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za jedno posiedzenie.
 2. Dieta przysługuje osobie będącej członkiem danej komisji i biorącej udział
  w posiedzeniu bądź sesji lecz nie więcej niż za jedno posiedzenie w danym dniu.
 3. Komisje doraźne pracują bez wynagrodzenia.

 

§ 2

Traci moc § 1 pkt. 1-2, 4 uchwały Nr II/18/2002 Rady Gminy Somianka z dnia
13 grudnia 2002 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-09 14:28:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-09 14:28:31
 • Liczba odsłon: 509
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541538]

przewiń do góry