Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                       

Somianka dnia 26.04.2010r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Wójt Gminy Somianka zawiadamia, że:

w dniu 26 kwietnia 2010r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie warsztatu napraw rolniczych urządzeń mechanicznych i pojazdów mechanicznych , zlokalizowanego w miejscowości Skorki na działce nr. 447” na terenie gminy Somianka, powiat wyszkowski.

         Zawiadomienie o wydaniu postanowienia, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Somiance    (pok. nr 6).

 Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

Otrzymują:

1.Sołtys wsi Skorki   - przez   wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

2. Sołtys wsi Stare Kozłowo – przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3. Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń   w budynku Urzędu Gminy Somianka.

4. Pani Piątek Danuta i Pan Piątek Jarosław,  zam. Wołka Somiankowska,  07-203 Somianka.

5. Pan Marek Zglec zam. Stare Kozłowo,   07-206 Somianka

6. a/a.

 

 

 

ID 7625/1/10                                                                    Somianka dn. 2010.05.21 

  

DECYZJA

  

     Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pań. Iwony i Romana Staniszewskich zam. Wyszków, 07-200 Wyszków dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu naprawy urządzeń mechanicznych i pojazdów mechanicznych na działce nr 447 położonej w miejscowości Skorki gm. Somianka. 

 

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

UZASADNIENIE

 

          W dniu 26.01.2010 r. (data wpływu 26.01.2010 r.) Pań. Iwona i Roman Staniszewscy zam. Wyszków, 07-200 Wyszków wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu naprawy urządzeń mechanicznych i pojazdów mechanicznych na działce nr 447 w miejscowości Skorki, gm. Somianka.

              Wójt Gminy  Somianka na podstawie art. 61§ 1. Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian), wszczął postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zawiadamiając o tym strony postępowania  w trybie art. 49 Kpa w związku za art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka.

Wójt Gminy Somianka działając na podstawie art. 64 ust. l pkt l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 póz. 1227 z późn. zm.) oraz § 3 ust. l pkt 70  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, póz. 2573 ze zm.) ,wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  w dniu 2010.02.03 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Wyszkowie w dniu 2010.04.08 z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz o ewentualnym zakresie raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem RDOŚ -14-WOOŚ-II-MK-6614-226/10 z dnia 31 marca 2010 r.( wpłynęło 2010.04.07 ) odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia wymaganego dla jej przeprowadzenia raportu oddziaływania  tego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie   w opinii z dnia 12.04.2010 r. (data wpływu 2010.04.19)  PPIS-ZNS-712/23/2010  odstąpił od oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu na w/w inwestycję.

Wójt Gminy Somianka na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie , a także po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia  w postanowieniu ID 7625/1/10 z dnia 2010.04.26  nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Charakter przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu wykorzystywania terenu (wykorzystywany będzie na cele rolnicze), a jego realizacja nie wpłynie znacząco na środowisko. Na pozostałe komponenty środowiska, przede wszystkim takie jak świat zwierzęcy, kopaliny, świat  roślinny, skupiska ludzkie, klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne również wpływu nie będzie, lub tez presja wywierana na środowisko przyrodnicze będzie występować  w nieznacznym stopniu w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny ( bez ryzyka transgranicznych oddziaływań ).   

Ponadto po przeanalizowaniu wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia  „Budowie warsztatu napraw rolniczych urządzeń mechanicznych i pojazdów mechanicznych , zlokalizowanego w miejscowości Skorki gm. Somianka, na działce nr. 447”  kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.  W oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronienie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, a w szczególności, że skala i zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na budowie budynku wolnostojącego, parterowego o powierzchni 210 m2. Budynek użytkowany będzie jako warsztat napraw rolniczych urządzeń mechanicznych i pojazdów w zakresie blacharstwa bez  lakierowania  z dwoma stanowiskami napraw. Zakładane zatrudnienie w warsztacie to dwie osoby systemie jednozmianowym, natomiast zakładana moc  przerobowa -  od 1 –do trzech pojazdów miesięcznie. Istniejące siedlisko oddalone jest ponad 150 m od zabudowy na działkach sąsiednich. Spowoduje tylko chwilowe naruszenie gruntu a emisja zanieczyszczeń do powietrza , emisja hałasu, emisja odpadów typowych dla tego rodzaju prac, będzie miała charakter zminimalizowany, planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenia wystąpienia poważnej awarii, nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

W toku postępowania w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Somianka na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania  administracyjnego zapewnił udział w postępowaniu stron, informując o możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem . W w/w sprawie  nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę powyższe wymogi uwzględniając w zakresie ochrony środowiska organ rozpatrzył  przedmiotowa sprawę w oparciu o załączone materiały i uzyskane opinie.

         Mając  powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji / pozwolenia na budowę w/w przedsięwzięcia. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

WójtGminySomianka    

/-/ Andrzej Żołyński

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca Iwona i Roman Staniszewscy zam. Wyszków
 2. Pani Piątek Danuta i Pan Piątek Jarosław, zam. Wolka Somiankowska, 07-203 Somianka
 3. Pan Marek Zglec zam. Stare Kozłowo, 07- 206 Somianka  ,
 4. Sołtys wsi Skorki przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 5. Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń w Urzędzie gminy Somianka
 6. a/a.

       

Do wiadomości:

 1. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor   Sanitarny w Wyszkowie

 

 

ID.7624/1/10                                                                  Somianka dn. 2010.05.21

 

OBWIESZCZENIE


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

 

      

         Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Somianka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 maja 2010 r. na wniosek Wnioskodawcy Pań. Iwony i Romana Staniszewskich zam. Wyszków, 07-200 Wyszków została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warsztatu naprawy urządzeń mechanicznych i pojazdów mechanicznych na działce nr 447 położonej w miejscowości Skorki gm. Somianka . Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka , pok. 6 , w godz. od 800 do 1530 w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

 

                                                                                       Wójt Gminy Somianka                                                                                                                                                                                                                           /-/ Andrzej Żołyński

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca Iwona i Roman Staniszewscy zam. Wyszków
 2. Pani Piątek Danuta i Pan Piątek Jarosław zam. Wólka Somiankowska   07-203 Somianka
 3. Pan Marek Zglec zam. Stare Kozłowo, 07- 206 Somianka  ,
 4. Sołtys wsi Skorki przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 5. Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń w Urzędzie gminy Somianka
 6. a/a.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-28 15:51:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-15 09:14:49
 • Liczba odsłon: 374
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541411]

przewiń do góry