Urzad Gminy w Somiance                                 Somianka, dnia 2008.02.08

                imię i nazwisko / nazwa inwestora

 

     07- 203   Somianka                

                           (adres)                                                                                                                                                                                    

 

 

 

WNIOSEK

O   WYDANIE DECYZJI   O   ŚRODOWISKOWYCH   UWARUNKOWANIACH

ZGODY   NA   REALIZACJĘ   PRZEDSIĘWZIĘCIA*

dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie budynku stacji   uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną Somiance parcele na działce 133 gm. Somianka”

Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 1; 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawierający w szczególności dane:

 

 

 1. Rodzaj skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Projektowane przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczy budowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Somianka gm. Somianka. Zakres prac projektowych obejmuje Budowę nowego budynku SUW, budowę dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 200m 3 każdy, budowę szczelnego osadnika popłuczyn, budowę szczelnych osadników na ścieki fekalne, ogrodzenia terenu działki, budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej tj. kolektorów wodnych tłocznych i ssących, instalację odprowadzającą wody popłuczne oraz przelewowe, budowę podziemnego przyłącza kablowego, utwardzenia części terenu, wyburzenie istniejącego budynku SUW.

 

 1. Stan istniejący

Budynek murowany, kryty papą.

 

 1. Rodzaj przedsięwzięcia

a.                    Kolektory tłoczne oraz ssące (projektowane) – doprowadzenie oraz odprowadzenie wody po uzdatnianiu do zbiorników wyrównawczych, doprowadzenie wody surowej ze studni do stacji, doprowadzenie wody uzdatnionej do zestawu pompowego i dalej do odbiorców w Orlikowie.

b.                    Kanalizacja (projektowana) – odprowadzenie wód pochodzących z płukania filtrów lub przelewowych ze zbiorników

c.                    Linie kablowe (projektowane) – doprowadzenie energii elektrycznej do urządzeń oraz sygnałów sterujących

d.                    Budowa Stacji Uzdatniania Wody (projektowane) – umieszczenie urządzeń uzdatniających wodę

e.                    Zbiorniki bezodpływowe (projektowane) – gromadzenie ścieków fekalnych

f.                      Osadnik popłuczyn (projektowany) – gromadzenie i klarowanie wody pochodzącej z płukania filtrów

g.                    Przyłącze wodociągowe (projektowane) – zaopatrzenie odbiorców posesji w wodę

 

 1. Skala przedsięwzięcia

Skala lokalna w obrębie działek 133

 

 1. Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie zlokalizowane w obrębie działek 133;

 

 1. Podstawowe parametry techniczne

 

Budynek:

Projektowany budynek techniczny jako parterowy, z dachem drewnianym dwuspadowym , krytym blachą trapezową , budowany w technologii tradycyjnej.

Budynek podzielony jest na trzy pomieszczenia , z których jedno przeznaczone jest na pomieszczenie filtrów i technologii z nimi związanej , pozostałe to dyżurka , chlorownia i toaleta.  

Wymiary budynku ;

-długość                                   -15,98 m

-szerokość                               -   7,08 m

-wysokość                               -   5,60 m nad terenem

-powierzchnia użytkowa          – 129,0 m 2

-powierzchnia całkowita           - 113,2 m 2

-powierzchnia zabudowy          - 113,2 m 2

-kubatura                                 - 509,0 m 3

 

Rurociągi wodne tłoczne i ssące:

Zaprojektowano sześć odcinków kolektorów wodociągowych:

-          Od studni głębinowej nr1 do stacji DN100 długości ok. 10m z rur PE zgrzewanych doczołowo

-          Od studni głębinowej nr1A do stacji DN100 długości ok. 20m z rur PE zgrzewanych doczołowo

-          Od studni głębinowej nr2 do stacji DN100 długości ok. 10m z rur PE zgrzewanych doczołowo

-          Od stacji do sieci wodociągowej DN100 długości ok. 30m z rur PE

-          Od SUW do zbiorników wyrównawczych DN100 długości ok. 15m   z rur PE zgrzewanych doczołowo

-          Od zbiorników do SUW wyrównawczych DN100 długości ok. 15m   z rur PE zgrzewanych doczołowo

 

Kanalizacja:

-          Od zbiornika wyrównawczego do studzienki zbiorczej DN200 długości ok. 20m z rur PVC

-          Od SUW do osadnika popłuczyn DN160 długości ok. 10m z rur PVC

-          Od osadnika popłuczyn do istniejącego rowu DN200 długości ok. 55m z rur PVC

-          Od SUW do bezodpływowego zbiornika na ścieki z chloratorni DN110 długości ok. 5m z rur PVC

 

Zbiorniki wyrównawcze:

Na terenie działki 133 zaprojektowano dwa zbiorniki retencyjne stalowe, ocieplone wełną mineralną lub szklaną, płaszcz z blachy ocynkowanej. Zbiorniki posadowione na płycie żelbetowej ustawionej na studniach.

 

Osadnik popłuczyn:

Bezodpływowy, szczelny zbiornik z kręgów żelbetowych na wodę pochodzącą z płukania filtrów.

 

Zbiornik na ścieki:

Bezodpływowy, szczelny zbiornik z PE na ścieki fekalne o pojemności 2,0m 3

 

Zbiornik na ścieki z chlorowni:

Bezodpływowy, szczelny zbiornik z PE na ścieki z chlorowni o pojemności 2,0m 3

 

Ogrodzenie:

Ogrodzenie terenu z siatki na słupkach co 2,4m.

 

7.       Powierzchnia obiektu budowlanego, dotychczasowy sposób wykorzystania, pokrycie szatą roślinną

Powierzchnia zajmowanego terenu wynosi –

Powierzchnia stacji – 113,2m 2

Projektowane linie wodociągowe, obiekt liniowy L=80m

Projektowana kanalizacja, obiekt liniowy L=90m

Projektowane zbiorniki – 43,2m 2

Przebudowa oraz budowa infrastruktury technicznej nie narusza istniejącej szaty roślinnej.

 

8.       Dotychczasowy sposób wykorzystania

Do chwili obecnej budynek stacji wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem – budynek do rozbiórki. Teren pod zbiorniki i nowy budynek – nie zagospodarowany.

 

9.       Rodzaj technologii

Projektowy budynek techniczny – parterowy, z dachem drewnianym dwuspadowym, krytym blachą trapezową, budowany w technologii tradycyjnej.

Obiekty liniowe wykonane z rur PE zgrzewanych doczołowo, oraz rur PVC łączonych kielichowo na wcisk. Na odcinkach kanalizacji przewidziano studzienki typowe z kręgów betonowych fi 1000 oraz z PVC fi 315

Zbiorniki retencyjne jako stalowe z izolacją termiczną z wełny oraz płaszczem z blachy ocynkowanej.

Zbiorniki bezodpływowe z PE i osadnik popłuczyn jako szczelne z kręgów żelbetowych.

 

10.   Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jest planowane jako jednowariantowe.

 

11.   Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, paliw i energii

Przedsięwzięcie przebudowy stacji uzdatniania wody odbiega od innych przedsięwzięć kubaturowych i nie występuje tu wykorzystanie wody za wyjątkiem ilości niezbędnych do budowy i okresowo do dezynfekcji.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną szacuje się na 40kW.

 

12.   Rozwiązania chroniące środowisko

Zbiorniki szczelne gromadzą ścieki bytowe i są wywożone wozami asenizacyjnymi do utylizacji. Budowa stacji wraz z infrastrukturą zapewnia dostarczenie niezbędnej ilości wody oraz jej prawidłową gospodarkę.

 

13.   Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzonych do środowiska substancji przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowiska

Do środowiska odprowadzane będą wody pochodzące z płukania filtrów sklarowane w osadniku popłuczyn. Przewidywana ilość odprowadzanej do rowu wody wynosi:

Vp=10,08m 3 (ilość wody z płukania filtrów)

t – 10 dni (częstotliwość płukania)

n – 4 (liczba filtrów)

 

V=Vp*n*30/t=120,96m 3 /miesiąc

 

                                                                             Wójt Gminy Somianka

                                                                               /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

Załącznik :

 

1. Mapa sytuacyjna przedsięwzięcia

 

   

 

 

Somianka, dn. 12.02.2008 r.  

ID 7624/1/08

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony   środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

 

i n f o r m u j ę

 

o zamieszczeniu   w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

 

„Budowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

 

Inwestor:   Gmina Somianka    07-203 Somianka

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań   związanych   z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 

                                                              Wójt Gminy Somianka

                                                                                /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Rozdzielnik:

1.   Urząd Gminy Somianka – tablica ogłoszeń,

2.   Sołtys sołectwa Somianka Parcele celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

3.       Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka

4.       a/a.

 

 

 

Somianka,   dnia 2008.02.12.

ID.7624/1/08

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 K.P.A. zawiadamia się, że w dniu 12.02. 2008 roku zostało wszczęte na żądanie inwestora   Gminy Somianka reprezentowanej przez Wójta Gminy Somianka , postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    polegającego na   budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą   w miejscowości Somianka Parcele na działce nr 133 Gmina Somianka.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych   z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu   o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku   Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka w pokoju Nr 6.

 

 

                                                                             Wójt Gminy Somianka

                                                                                 /-/ Andrzej Żołyński

 

 

   

 

Otrzymują:

1. Sołtys wsi Somianka Parcele celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

2. Urząd Gminy Somianka – tablica ogłoszeń.

3. Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U.G. Somianka.

 

Do wiadomości:

1.       Starosta Powiatu Wyszkowskiego

ul. Aleja Róż Nr 2, 07-200 Wyszków,

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28

                 3.    a/a

 

 

ID.7625/1/08                                                            Somianka dn.2008.03.11

 

                                                 Postanowienie

                 Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14.06 .1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm)) oraz art. 51 ust.2 ; 3 pkt.1 i ust. 5 i art. 378 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska   ( Dz.U. z 2001 r.Nr. 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie   określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać   na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych   kwalifikowaniem   przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr.257 poz. 2573 z późn. zm. ) po zaciągnięciu opinii Starosty Wyszkowskiego i Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego.

 

                                                    postanawia się

odstępuje się od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą” we wsi Somianka Parcele na działce nr 133 gm. Somianka.

 

                                                       Uzasadnienie

     Zgodnie z   § 3 ust. 1 pkt.63 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia   rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportów oddziaływaniu na środowisko   ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 257 poz. 2573 z późn. zm.) budowa sieci wodociągowej zaliczana   jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany.                                                                                                          Pismem   z   dnia   12 lutego 2008 r. znak. ID.7624/1/08 oraz pismem uzupełniającym znak ID 7050/4/08 z dnia 26 lutego 2008 r. zwrócono się do Starostwa powiatowego w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pismem   z   dnia 12 lutego 2008 r. znak. ID.7624/1/08 oraz pismem uzupełniającym znak ID 7624/1/1/08 z dnia 2008.02.14 zwrócono się do Państwowego Powiatowego   Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie   z prośba o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i określenie jego ewentualnego zakresu.                                                                               Postanowieniem   z dnia 5 marca2008 r. znak. OS-7633/7/08 (wpłynęło do UG.08.03.2008 r) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, postanowiło odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania   na środowiska projektowanego przedsięwzięcia.                        

Opinania   Sanitarna   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie    Nr.PPIS-ZNS-712/19/2008 r. z dnia 20.02.2008 r.( wpłynęło do UG. 2008.02.29) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny za zasadne odstąpienie o nałożenia   obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia   jak wyżej. Z przedłożonej informacji wynika , że projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na   budowie stacji uzdatniania wody, która zasilana będzie w wodę z trzech istniejących studni o wydajności 27,8 m 3 każda oraz zbiornika wyrównawczego oraz budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.   Mając na względzie opinię powyższych organów oraz biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu może być wymagane § 3 ustęp 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z   kwalifikowaniem przedsięwzięć   do sporządzania raportu o oddziaływaniu   na środowisko ( Dz. U .Nr. 257 poz.2573 z 2004 r. późn. zm.) należało orzec jak w sentencji.

 

        Na   niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Tryb. za moim   pośrednictwem, w terminie siedmiu dni licząc od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

 

                                                                                        Wójt Gminy Somianka

                                                                                 /-/ Andrzej Żołyński

 

Otrzymują:                                                                                                                         

1. Gmina Somianka,                                                                                                        2.Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,   Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,                                                                              

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,                                          

4. Sołtys wsi Somianka Parcele przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                               

5. strona internetowa   - BIP i tablica ogłoszeń.                                                                

6. a/a.

     

 

 

 

 

ID.7625/1/1/08                                                        Somianka dn. 2008.03.11

  

                     

                                                  Obwieszczenie    

wydaniu postanowienia o odstąpieniu od nałożenia sporządzenia raportu   oddziaływania na środowisko

 

 

              Na podstawie art.32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska   ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy   Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U . z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm. ) informuję się, że:

 

W dniu   11.10.2006 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości   Somianka Parcele   gm. Somianka,   którego   inwestorem jest Gmina Somianka .

 

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Somianka   07-203 Somianka   pokój Nr. 6 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Somianka

                                                                                 /-/ Andrzej Żołyński

 

 

   Otrzymują:                                                                                                                           1.Gmina Somianka,      

2. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,                                                                            

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,                                   

4. Sołtys wsi Somioanka Parcele przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,               

5. strona internetowa   - BIP i tablica ogłoszeń.                                                          

6. a/a.

 

 

 

ID.7625/1/08                                                       Somianka dn. 07 .05.2008 r.

 

 

                                               DECYZJA  Nr 1/2008

   

 o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia              

 

 

            Na  podstawie art.46a. 5 i 7 pkt.4 i art. 56 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska  ( Dz. U. Nr. 62 poz. 627   z późniejszymi zmianami  ), art. 104 i106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity  Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Somianka  07-203 Somianka z dnia 08.02.2008. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalam na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą  w miejscowości Somianka Parcele na działce Nr 133 położonej w Somiance Parcele” gm. Somianka

                                                     i ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia .

 

I. wymogi wynikające z art.56 ust.2 ustawy prawo ochrony środowiska

 

Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawierający w szczególności dane:

1)     rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)i usytuowanie przedsięwzięcia:

Parametry  Stacji wodociągowej

                                                                                                              

Rodzaj technologii

Projektowy budynek techniczny – parterowy, z dachem drewnianym dwuspadowym, krytym blachą trapezową, budowany w technologii tradycyjnej.

Obiekty liniowe wykonane z rur PE zgrzewanych doczołowo, oraz rur PVC łączonych kielichowo na wcisk. Na odcinkach kanalizacji przewidziano studzienki typowe z kręgów betonowych fi 1000 oraz z PVC fi 315

Zbiorniki retencyjne jako stalowe z izolacją termiczną z wełny oraz płaszczem z blachy ocynkowanej.

Zbiorniki bezodpływowe z PE i osadnik popłuczyn jako szczelne z kręgów żelbetowych.

     Projektowana stacja zaopatrywana będzie z trzech istniejących studni głębinowych o wydajności 27,8 m3/h każda z nich  .

      Projektowana stacja docelowo zaopatrywać będzie w wodę wieś Michalin i  zapotrzebowanie wody dla okresu perspektywicznego wynosić będzie:     

            Q maxd = 468,8 m3/d   

Q maxh =   49,8 m3/h

Zapotrzebowanie  to będzie pokryte ze stacji w Somiance w oparciu o istniejące ujecie wody o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w wysokości Q = 27,8 m3/h po jej wybudowaniu w oparciu przejściu z układu jednostopniowego pompowania wody na dwustopniowy ze zbiornikiem wyrównawczym powyżej 140 m3.

   Wydajność pomp II stopnia dla perspektywy wynosi Q maxh = 49,8 m3/h = 13,8 l/s.

  

-  Budynek istniejącej stacji wodociągowej

Urządzenia technologiczne zlokalizowane są w budynku murowanym wolnostojącym.

W budynku wydzielone są następujące pomieszczenia:

-         hala filtrów

-         pomieszczenie dyspozytorni

 

-   Urządzenia technologiczne

Wyposażenie technologiczne stacji wodociągowej stanowią:

-         filtr odżelaziający- odmanganiające f1200mm – szt. 2

-         mieszacz wodno-powietrzny f500mm – szt.2

-         zbiorniki hydroforowe f1400mm – szt.2

-         wodomierz na wyjściu wody do sieci

-         sprężarka do płukania powietrznego typ WAN-E – szt.1

-         zasuwy kołnierzowe odcinające na wyposażeniu filtrów

Stan instalacji jest niezadowalający i wymaga ona wymiany.

 

-   Zagospodarowanie terenu

Na działce stacji wodociągowej zlokalizowano:

-         budynek stacji wodociągowej

-         studnie głębinowe

-         odstojnik popłuczyn

-         sieć wodociągowa technologiczna

-         kanalizacja wód popłucznych i przelewowych

-         przewody energetyczne i sterownicze

-         ogrodzenie z siatki.

 

 - Planowana budowa nowej stacji

Projekt niniejszy obejmuje budowę nowego budynku stacji uzdatniania wody w następujących branżach:

-         projekt budowlany budynku stacji uzdatniania

-         projekt technologii stacji uzdatniania wody wraz z   automatyzacją procesu uzdatniania

-         projekt technologiczny układu pompowego II stopnia ze zbiornikami wyrównawczymi 

-         projekt branży elektrycznej i AKPiA obejmujący: projekt szafy sterującej pracą pomp I stopnia oraz urządzeniami technologicznymi, projekt szafy sterującej układem pompowym II stopnia i zbiornikami wyrównawczymi,

-         projekt osadnika popłuczyn,

W zakresie ujęcia wody przewiduje się:

 • uszczelnienie obudów oraz wymianę pomp głębinowych i armatury w istniejących studniach.

W zakresie uzdatniania wody:

 • całkowitą wymianę zużytych i mało sprawnych urządzeń i wykonanie technologii zapewniającej otrzymanie wody o parametrach stawianych wodzie pitnej, technologia w pełni zautomatyzowana,

W zakresie pompowni II stopnia:

 • zbiornik wody dwukomorowy o pojemności łącznej  150 m3 z kolektorami i sterowaniem,
 • pompownia wody o wydatku 36 m3/h + pompa płucząca,
 • likwidacja osadnika istniejącego i wykonanie osadnika popłuczyn jednokomorowego z pompownią wód popłucznych,

Utrzymanie ciągłości dostaw wody:

 

 

Usytuowanie przedsięwzięcia przedstawia załączone mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 zaktualizowane przez uprawnionego geodetę i dopuszczone do celów projektowych przez Starostę Wyszkowa - Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

2) obsługa komunikacyjna:

lokalizacja wjazdu i wyjazdu: na działkę z drogi gminnej .

 

·        ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją :                  nie występują

·        i na obszarach przyległych: nie występują

·        ilość samochodów osobowych : sporadycznie- nie prowadzono obserwacji   

·        ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów:                                 sporadycznie-  nie prowadzono obserwacji                                  

3)     powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Bilans terenu.

-           powierzchnia zabudowy                                   -         101,10 m2

-           powierzchnia dojazdów                                    -         195,60 m2

-           powierzchnia terenów zielonych                      -      2.233,34 m2

-           powierzchnia terenów technologicznych         -          168,96 m2

                               powierzchnia terenu razem    -      2.700,00 m2

Dane budynku.

   -       powierzchnia zabudowy                                   -         123,37 m2

   -       powierzchnia użytkowa                                    -         102,90 m2

   -       kubatura budynku                                             -         509,00 m2

4.Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienie w   projekcie budowlanym:    

Stacja wodociągowa stanie się obiektem użytecznym i nowoczesnym po wykonaniu robót przewidzianych projektem. Dla środowiska będzie niewątpliwie korzystna zaś woda otrzymywana po uzdatnieniu , spełniająca wymogi stawiane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska to zastosowanie do budowy materiałów , które posiadają atesty i aprobaty techniczne.                                 

- Podczas budowy nowej inwestycji nie zostanie naruszony istniejący drzewostan ani pojedynczo rosnące drzewa.

4)     rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Planowane przedsięwzięcie nie jest  związane z wykorzystaniem skomplikowanych technik budowlanych ze względu na prosty charakter budowy zawarty w projekcie technicznym.

5)   ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Nie przewiduje się wariantu zastępczego

6)  przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

·        elektryczną..............94,0.........................kW/MW,

·        cieplną.....................0,00.........................kW/MW,

·        gazową...................  0,00.........................m3/h

7)  rozwiązania chroniące środowisko:

     - nie wnosi się.

8)     możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko

Brak możliwości trans granicznego oddziaływania na środowisko

9)     obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Nie występują

10)  Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania
(dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie dotyczy

 

                                                      Uzasadnienie

 

 Inwestor Gmina Somianka wystąpiła w dniu 2.02.2008 r. z wnioskiem do Wójta Gminy Somianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastruktura techniczną w Somiance Parcele na działce 133 gm. Somianka”                                                                   

Zgodnie z art.51 ust.1 Ustawy prawo ochrony środowiska  organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu  dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do ewentualnego zakresu raportu do.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

- Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem OŚ-7633/7/08 z dnia 05 marca 2008 r. postanowił uznać za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie opinią sanitarną PPIS-ZNS-712/19/2008 z dnia 10.02.2008 r. odstąpił od obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.  

Wobec powyższego postanowieniem  ID.7625/1/08 z dnia 2008.03.11 postanowiłem odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania raportu na w/w przedsięwzięcie. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  w/w przedsięwzięcia ponownie wystąpiłem z wnioskiem Nr.ID.2624/1/08  z dnia 2008.04.17 o  uzgodnienie do:

- Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie,

- Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie postanowieniem PPIS-ZNS-712/50/2008 z dnia 5.05.2008 r. postanowił uzgodnić przedsięwzięcie polegającej na budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Somianka Parcele na działce nr 133 – inwestor Gmina Somianka. Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem OŚ-7633/47/7/1/08 z dnia

29 .04.2008 r. postanowił uzgodnić w/w przedsięwzięcie pod warunkiem zachowania następujących wymogów w zakresie ochrony środowiska:

I.  Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć  następujące działania:

-   organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku  porządku,     

    niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn i urządzeń przed  awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń w środowisku,

-   ograniczenia do minimum szerokości pasa objętego pracami budowlanymi,

-   wykorzystanie do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym jest ważna tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i  konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość

zanieczyszczania środowiska wodno – gruntowego przez niekontrolowane wycieki substancji ropopochodnych,

-   organizacji gospodarki odpadami powstającymi na placu budowy  zgodnie z zasadami wnikającymi z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 62, poz. 628 z późn. zm.)

-   przeprowadzenia  po zakończeniu prac pełnej rekultywacji placu budowy,

II. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące  ochrony środowiska:

 -  nie wnosi się.

III. Dla analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność ustanowienia  obszaru ograniczonego użytkowania w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm. ).  przedsięwzięcie – nie wymaga sporządzenia porealizacyjnej.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa  t.j. podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu danych wniosku przez wywieszenie w dniu 12.02.2008 r. ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie organu , oraz na tablicy informacyjnej sołectwa . Ogłoszenie zawierało informację o wyznaczeniu 21 dniowego terminu składania uwag i wniosków. W terminie tym nie wpłynęły uwagi i wnioski społeczeństwa.

Dla terenu , na którym ma być zlokalizowane  przedsięwzięcie wydana została wydana decyzja Nr ID 7331/1/08 z dnia 2008.02.11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w przedsięwzięcie.

W oparciu o informacje zebraną podczas postępowania  o inwestycji postanowiono  jak sentencji decyzji.

                                                    

  

Pouczenie

      

          Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  dołącza się do wniosku o zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, o której mowa w art.46 ust.4 Prawo Ochrony Środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia ,w którym decyzja stała się prawomocna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , 07-400 Ostrołęka ul. Gorbatowa 15 za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

                                                                                        

                                                                                         Wójt Gminy Somianka

                                                                                 /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 Otrzymują:

1.      Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

3.      a/a.

  Podano do publicznej wiadomości przez;

1.      Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka

2.      Umieszczenie na stronie internetowej Gminy Somianka

3.      Sołtysi wsi Somianka Parcele w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-15 12:30:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-29 12:00:26
 • Liczba odsłon: 688
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552691]

przewiń do góry