UCHWAŁA Nr XXIV/133/2005

              Rady Gminy Somianka

             z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 z 2000r., poz. 708 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

Dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie brutto 890 zł. (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

§ 2

Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości brutto 2,90 zł (słownie: dwa złote 90/100) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance ustalonego przez kierownika tej jednostki.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/82/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-23 12:35:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-03-23 12:38:43
  • Liczba odsłon: 531
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544048]

przewiń do góry