Uchwała Nr XXXII/174/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 31 marca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

na terenie gminy Somianka

 

        Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, /Dz. U. Nr 85, poz. 729 oraz na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, / Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./ Rada Gminy w Somiance uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, na terenie gminy Somianka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr IX/55/2003 r. Rady Gminy w Somiance z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Somianka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-06 11:54:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 11:54:56
  • Liczba odsłon: 687
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553147]

przewiń do góry