Uchwała Nr II/6/2006

Rady Gminy w Somiance

z dnia 05 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXX/161/05

z dnia 22 grudnia 2005 roku

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.165,182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.249 poz.2104) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 144.742 zł do kwoty 12.507.594 zł.                       zgodnie z zał. Nr 1 i 2

 

§2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 144.742 zł do kwoty 14.553.700 zł.                       zgodnie z zał. Nr 1 i 2

 

§3

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na rok 2006 w kwocie 30.000 zł.                                                   zgodnie z zał. Nr 3

 

§4

1.Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 49.000 zł. do kwoty 3.578.415 zł.                                           zgodnie z zał. Nr 4

 

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§6

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 .

2.Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

                                                             

                                                              Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-08 10:15:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-08 10:15:03
  • Liczba odsłon: 504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543949]

przewiń do góry