OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zn.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Zawiadamiam o wszczęciu w dniu 13 sierpnia 2009 r. na wniosek Wójta Gminy Somianka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali sportowej wraz z pomieszczeniami socjalnymi przy Zespole Szkół w Woli Mystkowskiej oraz budowie przydomowej oczyszczalni ścieków”

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Zgodnie z art. 63  oraz  64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zm.), organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w imieniu którego działa Starosta Powiatu Wyszkowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzania raportu oceny oddziaływania na środowisko.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii  pomocowych.

Jeżeli po konsultacjach z w/w organami okaże się, że zachodzi koniczność sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, to organ prowadzący postępowanie poinformuje społeczeństwo o możliwościach udziału w postępowaniu stosownym obwieszczeniem.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka: www.ugsomianka.bip.org.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B.

                                                                                     

                                                                                             Wójt Gminy Somianka

                                                                                                /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-21 15:16:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-21 15:16:16
  • Liczba odsłon: 421
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541441]

przewiń do góry