Uchwała Nr XII/76/2003

Rady Gminy Somianka

z dnia 30 grudnia 2003

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania uczniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 5, art. 16 ust. 3, art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 64 z 1998r., poz. 414 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się zasady przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania uczniów - stanowiące załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVI/103/2000 Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2000r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania uczniów.

          

    Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Załącznik do Uchwały

Nr XII/76/2003

Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2003

 

Z A S A D Y

przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych w odniesieniu do dożywiania uczniów.

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej Gmina Somianka określa zasady przyznania środków finansowych na dożywianie uczniów szkół, oraz zwrotu wydatków w przypadku ich nieuzasadnionego pobrania.

§ 1

Pomoc gminy w zakresie dożywiania polega na zapewnieniu środków na zakup jednego posiłku dla ucznia uczęszczającego do szkoły.

§ 2

 1. Pomoc przyznaje się na umotywowany wniosek rodziców, opiekunów, nauczycieli lub innych osób.

 2. Wniosek o przyznanie dożywiania składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędzie Gminy Somianka pokój 1.

 3. Wniosek podlega rozpatrzeniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 26 lutego 1998r. o pomocy społecznej.

 4. Podstawowym kryterium przyznania pomocy na dożywianie jest dochód rodziny. Prawo do pomocy mają wszystkie osoby, których dochód rodziny nie przekracza dochodu wymienionego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W uzasadnionych przypadkach jak również wówczas gdy są zapewnione środki finansowe pomoc może być przyznana również innym osobom.

 5. Pomoc finansową na dożywianie przyznaje się (bądź odmawia) w formie decyzji na rzecz rodzica bądź opiekuna ucznia.

 6. Środki finansowe przeznaczone na dożywianie przekazuje się na konto bankowe szkoły.

 7. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni po upływie miesiąca kalendarzowego winien przedstawić kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozliczenie za poprzedni miesiąc.

 8. Wysokość przyznanych środków na dożywianie dla ucznia danej szkoły uwarunkowane jest możliwościami finansowymi gminy, potrzebami ucznia oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły.

§ 3

1. Przyznane świadczenie podlega zwrotowi w przypadku:

- podania nieprawdziwych danych we wniosku o przyznanie pomocy.

- nie poinformowania podmiotu przyznającego pomoc o istotnej zmianie sytuacji materialnej powodującej brak podstaw do przyznania pomocy.

 1. Przyznana pomoc ulega wstrzymaniu, gdy dochód rodziny wnioskodawcy przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

 2. Po rozważeniu całokształtu sprawy, a w szczególności gdy dochód nieznacznie przekracza kryterium określone w ust. 2 można odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 4

Wnioski o przyznanie pomocy na dożywianie powinny być rozpatrywane w pierwszej kolejności.

§ 5

Uczniom głodnym lub niedożywionym przyznaje się pomoc na wniosek wychowawcy klasy niezależnie od sytuacji materialnej rodziców lub opiekunów.

§ 6

Powyższe zasady przyznawania pomocy obowiązują od dnia 1 stycznia 2004r.

§ 7

Zmiana zasad wymaga formy właściwej do ich uchwalenia.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-05 12:40:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-22 11:35:18
 • Liczba odsłon: 563
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544030]

przewiń do góry