Somianka, dnia 2012.03.01

SG.520.1.2012

                                                                 

Rada Gminy Somianka

 

 

Sprawozdanie z realizacji

 

Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011

 

                  Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – przedkładam sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011, zwanego dalej „Programem”. Program przyjęty został Uchwałą Nr VII/39/11 Rady Gminy Somianka z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

 

W Programie zaplanowano, iż współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

 

1)      kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

2)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Za zagadnienia priorytetowe w 2011 r. zostały uznane przedsięwzięcia
z zakresu:

 

1)       kultury – współudział w organizacji Gminnych Dożynek i innych imprez,

2)       upowszechniania zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej
dla dzieci i młodzieży.

 

 

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na realizację Programu wyniosła 7.000,00 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powołaną na wstępie oraz § 7 Programu – ogłoszono w miesiącu maju 2011 r. dwa otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu:

 

1)      kultury – współudział w organizacji Gminnych Dożynek, w tym: zorganizowanie konkursu na wieńce dożynkowe. Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosiła 4.000,00 zł.  

  2)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży, w tym: zorganizowanie wyjazdów na basen. Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosiła 3.000,00 zł.  

 

W każdym z konkursów złożono po jednej ofercie. Oferty rozpatrywane były przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy. W skład Komisji wchodziło trzech pracowników Urzędu Gminy oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazani przez organizacje niebiorące udziału w konkursach.

W wyniku rozpatrzenia ofert – na zadanie z zakresu kultury – złożona oferta została odrzucona przez Komisję z przyczyn formalnych tj. z powodu nieprawidłowego wypełnienia oferty oraz nie dołączenia wymaganych dokumentów. Na to zadanie nie ogłoszono ponownie konkursu, ze względu na konieczność przystąpienia do realizacji tego zadania, a procedura konkursowa jest długotrwała. Zostało ono zrealizowane przez Urząd Gminy we własnym zakresie.

Na zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wybrana została oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Gminy Somianka „SOMA”. Ze Stowarzyszeniem zawarta została umowa na realizację Projektu „Wakacyjna radość”. Wartość całego Projektu wyniosła 3890,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 3000,00 zł.

 

W wyniku realizacji Projektu, w wyjazdach na basen uczestniczyło łącznie 112 dzieci z terenu gminy Somianka. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone przez Stowarzyszenie w wymaganym terminie. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Podmiot nie został wezwany do zwrotu przydzielonej dotacji, w związku z wykorzystaniem udzielonej dotacji niezgodnie z prawem.

 

W 2011 r. nie zlecano – organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacji zadań w trybie pozakonkursowym.

 

Zgodnie z Programem na 2011 r. - współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przybierała też inne formy:

 

1)      publikowano wszystkie informacje dotyczące podejmowania działań objętych Programem na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

2)      na stronie internetowej Gminy w w/w zakładce, zamieszczano też inne informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ogłoszenia o bezpłatnych szkoleniach dla członków organizacji oraz konkursach grantowych ogłaszanych przez inne podmioty,

  3)      przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów mieli prawo do udziału w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy,

4)      ogłoszono konsultacje projektu Programu na rok 2011 na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w celu poznania opinii na temat projektu,

5)      w miarę możliwości wspierano lub dawano organizacjom możliwość uzyskania pomocy poprzez:

 

a)      udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu,

b)      udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć,

c)      udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy,

d)      wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach,

e)      wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy,

f)        promowanie działalności organizacji pozarządowych, uczestniczących w realizacji Programu.

 

Opracowała:                                                                                                      Wójt

Teresa Lipska                                                                                       /-/ Andrzej Żołyński

Sekretarz Gminy                                                                   
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 12:29:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 12:29:38
  • Liczba odsłon: 246
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536948]

przewiń do góry