OGŁOSZENIE

z dnia 10 lipca 2013 r.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Somianka Nr XXIX/162/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

                                                                                 

WÓJT GMINY SOMIANKA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej na rok 2013
na terenie Gminy Somianka

 

dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)  

 

I.     Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania:

Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, poprzez zorganizowanie zajęć samoobrony – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów. Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosi 4000,00 zł.

 

II.    Zasady przyznawania dotacji:

1.       Wsparcie zadania i udzielanie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

2.       Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo zmian w kalkulacji oraz zmian zakresu rzeczowego zadania, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy.

3.       W przypadku wyboru ofert do realizacji kwota dofinansowania ze strony Gminy Somianka nie może przekroczyć 90 % rzeczywistych kosztów.

4.       Poniesione wydatki nie mogą przekraczać wysokości zwykle ponoszonych przez podmioty realizujące tego typu zadania, zaś stawki nie mogą przekraczać stawek powszechnie obowiązujących na rynku.

5.       Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na wydatki inwestycyjne
(w tym zakup sprzętu powyżej 3500,00 zł).

6.       Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

III.         Termin i warunki realizacji zadania:

1.       Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 15 września do 15 grudnia 2013 r.

2.       Zadanie winno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Somianka.

3.       Podmiot wyłoniony w drodze konkursu nie może pobierać opłat od adresatów zadania.

4.       Ustalenie czytelnych zasad rekrutacji uczestników zadania.

5.       Podczas rekrutacji, należy zapewnić pierwszeństwo osobom, które nie korzystały
z innych bezpłatnych lub dofinansowanych ofert, udostępnionych przez podmioty
i instytucje prowadzące działalność na terenie Gminy Somianka.

6. Realizator zadania odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zadania oraz realizację zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym
w ofercie.

7.     Zadanie może być realizowane z wykorzystaniem obiektów i terenów gminnych,
po uzgodnieniu tej kwestii przed złożeniem oferty.

8. Podmiot może wydatkować środki przyznane w trakcie konkursu, po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie mogą być rozliczone.

9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy podmiotem a Gminą Somianka.

 

IV.        Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty:

1.   Oferty należy składać wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można otrzymać w pok. nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze stron internetowych: somianka@somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl - zakładka "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

2.       Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Somianka, pokój nr 14 (sekretariat)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu).

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie.

4.       Do oferty należy dołączyć:

1)      kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy był wydany) ,

2)    podmioty składające wspólną ofertę – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – składają dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

 

V.         Termin wyboru ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert.

2.    Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3.       Oferty zostaną zaopiniowane pod względem formalnym i merytorycznym
przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Somianka.

4.       Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria, wymienione
w art. 15 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy:

1)   możliwość realizacji zadania przez podmiot, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych, zgodność oferty i zbieżność celów statutowym podmiotu – z zadaniami określonymi w niniejszym ogłoszeniu,

2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

     3)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, które będą realizowały zadanie  

4)   wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, zadeklarowana wysokość udziału środków finansowych własnych i środków z innych źródeł,

5)   planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6)      doświadczenie podmiotu w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu,
w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych w latach poprzednich środków na realizację zleconych zadań publicznych.

5.    Po analizie złożonych ofert Komisja przedłoży Wójtowi Gminy rekomendacje, co do wyboru ofert.

6.       Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji.
Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty nie stosuje się trybu odwoławczego – decyzja Wójta jest ostateczna.

7. Dotacja zostanie rozdzielona pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty zostaną wyłonione w drodze niniejszego konkursu. Możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty, dofinansowanie jednej oferty lub nie dofinansowanie żadnej z ofert.

8.   Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

9.   Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie Internetowej Gminy.

 

VI. Zrealizowane przez Gminę Somianka w 2011 i 2012 roku zadania tego samego rodzaju :

Dotacje udzielone na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach otwartych konkursów ofert w latach 2011 – 2012:

 

Lp.

Rodzaj zadania

 

Kwota udzielonej dotacji

w 2011 r.

w 2012 r.

1.

Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej, poprzez zorganizowanie wyjazdów na basen – projekt „Wakacyjna radość”

3000,00 zł

0

2.

Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej,
w dyscyplinie piłka nożna – projekt „Zagrajmy w piłkę”

0

12000,00

3.

 

Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej, poprzez zorganizowanie zajęć tanecznych – projekt „TANIEC = SPORT = PASJA”

0

4000,00 zł

 

        

        Wójt Gminy Somianka

           /-/ Andrzej Żołyński

 

 


OGŁOSZENIE

z dnia 10 lipca 2013 r.

o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej

 

    Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

 

WÓJT GMINY SOMIANKA

 

ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

na wsparcie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2013

 

Członkami Komisji konkursowej mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają   łącznie następujące kryteria:

 

1)   reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty), które będą brały udział w otwartym konkursie ofert,

 

2)   posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

 

3)    są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.

 

Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.


Zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Somianka, pokój 14 (sekretariat) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2013 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpłynięcia oferty do sekretariatu).

 

Formularz zgłoszenia kandydata do Komisji konkursowej można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy lub pobrać ze stron internetowych: www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl - zakładka "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

 

Wójt Gminy Somianka wybierze na członków Komisji konkursowej 2 przedstawicieli, spośród kandydatów, wskazanych przez organizacje pozarządowe.

 

Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński


Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej (doc)

Oferta druk (pdf)

Oferta druk do wypełnienia (rtf)

Sprawozdanie (pdf)

Sprawozdanie do wypełnienia (rtf)

Umowa (pdf)


 

ZARZĄDZENIE Nr 25/13  

Wójta Gminy Somianka

z dnia 6 sierpnia 2013 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013

 

       Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), § 16 Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/162/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2012 r. – zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję konkursową w celu zaopiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013, polegających na zorganizowaniu zajęć samoobrony – zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 

1)       Agnieszka Salwin przedstawiciel Wójta Gminy,

2)       Krysiak Bogdan     przedstawiciel Wójta Gminy,

3)       Królikowska Anna przedstawiciel Wójta Gminy.

 

 

§ 2

1.   Członkowie Komisji przed pierwszym posiedzeniem podpisują oświadczenie w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, że nie podlegają wykluczeniu w pracach komisji.

2. Członkowie Komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3.     Dla ważności posiedzenia konieczna jest obecność, co najmniej 50 % składu członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

4.      Komisja po zakończeniu prac sporządza protokół, w którym przedkłada Wójtowi rekomendacje, co do wyboru ofert. Z chwilą zatwierdzenia protokołu przez Wójta, Komisja rozwiązuje się.

5.      Komisja pracuje w trybie art. 15 ust. 1 - 2b, 2d - 2da, 2f - 2g ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z uwzględnieniem zasad doprecyzowanych w Ogłoszeniu Wójta Gminy Somianka z dnia 10 lipca 2013 r. – otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013 na terenie Gminy Somianka.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                              

                                                                                                     Wójt Gminy Somianka

/-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

Somianka, dnia 12 sierpnia 2013 r.

SG.524.2.2013

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

                      otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie                            wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

na rok 2013 na terenie Gminy Somianka

   

        Wójt Gminy Somianka informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2013 na terenie Gminy Somianka – dokonano wyboru następującej oferty:

 

 

Nazwa zadania

Wysokość

przyznanych

środków (zł)

Nazwa

oferenta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, poprzez zorganizowanie zajęć samoobrony

 

4.000,00

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „NASZA GMINA SOMIANKA”

   Somianka-Parcele 16B;      07 – 203 Somianka

 

W związku z ogłoszeniem powyższego otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

                                                                                 

                                                                                            WÓJT GMINY SOMIANKA

                                                                                              /-/ Andrzej Żołyński

                                                           

   

Niniejsze ogłoszenie zamieszczono:

1)        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 13 sierpnia 2013 r.

2)        na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 13 sierpnia 2013 r.

3)        na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 13 sierpnia 2013 r.

                                                                                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 12:11:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 12:11:09
  • Liczba odsłon: 189
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536927]

przewiń do góry