Uchwała Nr XXXVI/190/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 26 października 2006 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXX/161/05

z dnia 22 grudnia 2005 roku

 

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.165, art. 182 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.249 poz.2104 )

Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu Gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 402.141 zł. do kwoty 11.431.489 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 2

       §2

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy ogółem na rok 2006 w wysokości 402.141 zł. do kwoty 13.477.595 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 2

      §3

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu Gminy na rok 2006 w kwocie 315.177 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3

       §4  

1.Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 402.141zł. do kwoty 3.529.415 zł..

2.Zmniejsza się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne o kwotę 300.000 zł. do kwoty 850.000 zł. z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów. zgodnie z zał. Nr 4

3.Ustalone wydatki inwestycyjne w ust.1 obejmują wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 315.177 zł. zgodnie z zał. Nr 5

     §5

Prognozę długu Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 6

     §6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

     §7

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006 .

2.Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

              Przewodniczący Rady Gminy

 

                /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-31 15:05:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-31 15:22:09
  • Liczba odsłon: 436
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554048]

przewiń do góry