Uchwała Nr XXII/122/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 grudnia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r.Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 9.103.667 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 ,

 2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 891.139 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1a

  2. dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1b

                                                           § 2.

 1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 9.775.911 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2

 2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:

  1. wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 891.139 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2a

  2. wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 80 000 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2b.

                                                          § 3.

 1. Spłata pożyczek i kredytów wynosi 668.527 zł,

 2. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 672.244 zł. będą kredyty i pożyczki zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 4.

§ 5.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł.

§ 6.

 1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 w wysokości 1.168.500 zł,

 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 2.600.000 zł. z wyodrębnieniem na finansowanie poszczególnych programów-zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w wysokości 250.000 zł. Zakres i kwoty udzielonych dotacji określa załącznik Nr 6.

 

§ 8.

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 8,

  - środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 9

 

§ 10.

Zatwierdza się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 12.000 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 26.000zł. Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 10.

 

§ 11.

Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.368 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 300 000zł. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.

 

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 15.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

PrzewodniczącyRadyGminy

 

 /-/  Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-31 11:44:54
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-01-04 10:51:35
 • Liczba odsłon: 561
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553988]

przewiń do góry