WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.  (Wzór zgłoszenia)

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych   
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wzory dokumentów dla wyborców niepełnosprawnych 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Jak złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców:

Chcesz głosować w miejscu swojego stałego zamieszkania, a nie masz w nim meldunku? Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić – przez internet lub w urzędzie.                                                                                                            Przygotować należy Profil zaufany, skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Dodatkowym dokumentem może być umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, rachunek za prąd, na którym są dane, umowa o pracę, karta mieszkańca, itp. (dokumenty te pozwolą urzędnikowi zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy).
Usługa jest bezpłatna. Urzędnik może wpisać wyborcę tylko do jednego rejestru. E-usługa jest wyłączana na pięć dni przed wyborami.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-wpisanie-do-rejestru-wyborcow#xd_co_f=MDAxNzc1OGMtZWVhNC00ZTJlLTlmN2EtMDBmOGU4Y2E5OWI3~


Jak złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców:

Chcesz głosować w innym miejscu niż zazwyczaj – tam, gdzie będziesz przebywać w dniu wyborów – złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Sprawdź, jak to zrobić – przez internet lub w urzędzie.                                                                                       Przygotować należy profil zaufany lub e-dowód i adres, pod którym będzie się przebywać w dniu wyborów. Usługa jest bezpłatna i też jest wyłączana na pięć dni przed wyborami.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dopisanie-do-spisu-wyborcow


Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet (dla osób mieszkających w Polsce):

Jeśli chcesz zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością dodatkowo przygotowujesz skan lub zdjęcie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługa jest bezpłatna.

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce


Obwieszczenie Wójta Gminy Somianka z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.   Na tablicach ogłoszeń obowiązuje zakaz zaklejania urzędowych obwieszczeń

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (wzór)

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 10 czerwca 2020 r. sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Somianka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 10 czerwca 2020 r.             o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.       

Obwieszczenie Wójta Gminy Somianka z dnia 12 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.    

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 12 czerwca 2020 r. o możliwości dokonywania przez pełnomocników komitetów wyborczych dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o ewentualnym losowaniu.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (Pdf format A-4,   Word format A-3)

Postanowienie Nr 27/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Materiały szkoleniowe dla członków obwodowych komisji wyborczych: ( zastrzeżenie: prezentacje stanowią wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące dla członków obwodowych komisji wyborczych są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej)

Prezentacja ogólna - program szkolenia

Prezentacja – kwalifikacja ważności głosu, przykłady głosów ważnych i nieważnych, znak x, karta do głosowania

Prezentacja – protokół do głosowania (szkoleniowy)

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania (zgodnie z art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej są wiążące dla komisji niższego stopnia. Dlatego też członkowie komisji zobowiązani są zapoznać się z całością wytycznych i bezwzględnie je stosować)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r – Kodeks wyborczy

Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym w kraju. 

 
Postanowienie Nr 28/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Plakat - jak bezpiecznie głosować   1 jpg,   2 pdf,   3 jpg 

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich

25.06.2020

1.       Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa.

2.       Przed udaniem się do lokalu wyborczego wyborca powinien pamiętać, że ma obowiązek zakrycia ust i nosa. Może to zrobić przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy.

3.       Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m.

4.       Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym.

5.       Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.

6.       Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu.

7.       Rekomenduje się zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania takich jak np. długopisy, ścianka urny z wpustem.

8.       Dopuszcza się korzystanie przez wyborcę z własnego długopisu.

9.       W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych).

10.   Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę. (Zgodnie z §19 ust 4 pkt 1rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066))

11.   Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.

12.   Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania (nie przerywa to głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

13.   Członkowie obwodowych komisji wyborczych będą wyposażani w: jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk, maseczki medyczne oraz przyłbice.

14.   Stanowiska pracy członków komisji wyborczej powinny być tak zorganizowane, by pozwoliły na zachowanie między poszczególnymi członkami co najmniej 1,5 m odstępu.

15.   Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem. ( Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020, poz.10 46)).

  1. W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza poprzez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut (wymiana powietrza nie przerywa głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej).

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.


WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.

Więcej na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r. z kalendarzem wyborczym.

Link do kalendarza wyborczego: https://wybory.gov.pl/prezydent2020/pl/kalendarz

Obwieszczenie Wójta Gminy Somianka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.   Na tablicach ogłoszeń obowiązuje zakaz zaklejania urzędowych obwieszczeń

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020r. o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP


Informacje dla wyborców niepełnosprawnych                                                       

Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawny      

Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnospr